fbpx

Mittetulundusühing Forwardspace Põhikiri – 24.11.2016

I Üldsätted - MTÜS § 1, § 2, § 3, § 4

 • MTÜ Forwardspace on Eestis registreeritud ja vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste
  ja juriidiliste isikute iseseisev eraõiguslik kasumit mittetaotlev organisatsioon, mille
  põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
 • Ühingu asukohaks on Akadeemia 1, Pärnu linn, Pärnu maakond, Eesti Vabariik. 80011
 • Ühingu majandusaasta algab 01.01 ja lõpeb 31.12
 • Ühing on asutatud tähtajatult
 • Ühing võib teha kõiki tehinguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi
  saavutamiseks.
 • Ühingu ümberkujundamine teist liiki juriidiliseks isikuks ei ole lubatud.

II Ühingu eesmärk ja tegevused

 • 2.1 Ühingu põhieesmärgiks on tekitada Pärnusse ettevõtlike noorte aktiivne kogukond.
 • 2.2 Eesmärkide saavutamiseks võib Ühing teha järgmisi tegevusi:
 • 2.2.1 Korraldada vastavaid avalikke üritusi nii maakonna siseselt, kui ka väliselt
 • 2.2.2 Ühing võib laiendada oma tegevust ka väljapoole maakonda, et muuta Pärnut ettevõtlike noorte jaoks atraktiivsemaks
 • 2.3 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ning muudest ühingusisestest otsustest ja lepingutest.

III Liikmeks vastuvõtmine ja ühingust väljaastumine ning väljaarvamise tingimused ja kord, liikmete õigused ja kohustused - MTÜS § 12, § 13, § 15, § 16

 • 3.1.Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga juriidiline/ füüsiline isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, esitab Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma Ühingu põhikirja ja tasuma Ühingu sisseastumistasu ja liikmemaksu.
 • 3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
 • 3.1.3 Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse.
 • 3.3. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui:
 •  
  3.3.1 liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud Ühingu liikmemaksu;
 • 3.3.2 ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel.
 • 3.3.3. Liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele viivitamatult kirjalikult ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.
 • 3.3.4 Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse
  otsustamist väljaarvamisele järgneval Ühingu üldkoosolekul.

IV Liikmete õigused ja kohustused - MTÜS § 12-§ 18

4.1 Ühingu liikmel on õigus:

 • 4.1.1 osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
 • 4.1.2 valida ja olla valitud Ühingu juhatuse, ja muude organite liikmeks;
 • 4.1.3 saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta
 • 4.2 Ühingu liige on kohustatud:
 • 4.2.1 järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu organite otsuseid;
 • 4.2.2 tasuma üldkoosoleku poolt määratud tähtajaks liikmemaksu;
 • 4.2.3 teatama Ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt ühe (1) kuu jooksul pärast nende muutumist;
 • 4.2.4 tasuma Ühingu liikmemaksu jooksva aasta eest ka siis, kui ta liikmelisus lõpeb aasta kestel.

V Üldkoosolek - MTÜS § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 36

 • 5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek, millel iga ühingu liikmel on üks (1) hääl.
 • 5.2 Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt üks (1) kord majandusaasta jooksul.
 • 5.3 Ühingu üldkoosoleku ainupädevuses on:
 • 5.3.1 põhikirja muutmine;
 • 5.3.2 juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine, nende tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
 • 5.3.3 muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
 • 5.3.4 majandusaasta aruande kinnitamine;
 • 5.3.5 juhatuse või muu põhikirjaga ettenähtud organi liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Ühingu esindaja määramine;
 • 5.3.6 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
 • 5.3.7 Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise otsustamine;
 • 5.3.8 Ühingu liikmetele täiendavate kohustuste panemine;
 • 5.3.9 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole antud teiste organite pädevusse.
 • 5.4 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
 • 5.4.1 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
 • 5.4.2 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest;
 • 5.4.3 muudel juhtudel, kui Ühingu huvid seda nõuavad.
 • 5.5 Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale Ühingu liikmele neliteist (14) kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist samasisulise kirjaliku teate näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.
 • 5.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest.
 • 5.7 Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalik üldkoosoleku 2/3 häälteenamus ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 9/10 ühingu liikmete nõusolek.

VI Juhatus - MTÜS § 26, § 27, § 28, § 29, § 32, § 36

 • 6.1. Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on kolm liiget.
 • 6.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.
 • 6.3. Juhatus valib juhatuse liikmete hulgast esimehe, kes korraldab juhatuse tööd.
 • 6.4. Juhatuse ülesanneteks on Ühingu igapäevase tegevuse korraldamine, liikmete arvestuse pidamine, ühingu vara kasutamise ja käsutamise korra määramine; raamatupidamise ja aruandluse korraldamine.
 • 6.5. Juhatuse otsuse langetamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.
VIII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine. - MTÜS § 37-§ 74, § 91-§ 112
 • 8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
 • 8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
 • 8.3. Ühingu likvideerimisel läheb vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingu või avaliku sektori asutuse valdusesse.

Käesolev põhikiri on kinnitatud (24. november 2016)

Allkirjastanud:
Oliver Sild / Marten Palu / Silver Smeljanski