fbpx

Lepingu tingimused

 • Forwardspace MTÜregNr. 80409683, asukoht Akadeemia 1, 80011, Pärnu, Pärnumaa, millist esindab juhatuse liige Marten Palu, edaspidi käesoleva lepingu tekstis nimetatud FORWARDSPACE ja lepingu sõlmija edaspidi käesoleva lepingu tekstis nimetatud RENTNIKmõlemad koos edaspidi käesoleva lepingu tekstis nimetatud POOLED, 
 • konstanteerides, et  
 • FORWARDSPACE haldab ja opereerib koostöötamiskeskust, mis koosneb büroo- ja lisaruumidest, aadressil Akadeemia tn. 1, Pärnus ja selles asuvast Forwardspace omandis olevast varast mis on vajalik koostöötamiskeskuse teenuste osutamiseks (edaspidi nimetatud „Koostöötamiskeskus“; 
 • Koostöötamiskeskuse tegevuse eesmärgiks on füüsilistele ja juriidilistele isikutele tasu eest rentida erinevateks tähtaegadeks Koostöötamiskeskuse ruumides asuvaid töökohti (töölaudu) koos õigusega kasutada koostöötamiskeskuses asuvat statsionaarset või traadita internetiühendust (WIFI), samuti puhkeruume, köögi võimalusi ja vahendeid, nõupidamistube, osutada Rentnikule Koostöötamiskeskuse eesmärkidega seoses olevaid abiteenuseid vastavalt Koostöötamiskeskuse kodukorrale ja hinnakirjale 
 • on kokku leppinud alljärgnevas: 

Lepingu ese

 • Forwardspace annab ja Rentnik võtab tasu eest tähtajaliselt rendile lepingus sätestatud töökoha Koostöötamiskeskuse ruumides (edaspidi käesoleva lepingu tekstis nimetatud „Töökoht“). Juhul kui Rentnik võtab rendile konkreetse töökoha siis selle töökoha asukoht Koostöötamiskeskuse ruumides on sätestatud lepingus.
 • Töökoha rendile andmise/võtmise algus on sätestatud sõlmitud lepingus.
 • Töökoha rendile andmise/võtmise lõpp on sätestatud sõlmitud lepingus. Forwardspace poolt lepingu erakorralise ülesütlemise korral vastavalt käesolevas lepingus sätestatule loetakse töökoha rendile võtmise lõpuks erakorralise ülesütlemise tähtaeg. 

Renditasu Rentniku poolt töökoha kasutamise eest

 • Rentnik on kohustatud tasuma töökoha kasutamise eest renti on lepingus sätestatud summas. Nimetatud summale lisandub käibemaks vastavalt kehtivale seadusandlusele. 
 • Rent tuleb tasuda Forwardspace poolt esitatud arve alusel hiljemalt 5. kuupäevaks. 
 • Lisaks Rendile kohustub Rentnik tasuma Forwardspace’le Rentniku poolt tellitud lisateenuste eest vastavalt Forwardspace hinnakirjale millega Rentnik on tutvunud. Rentniku allkiri käesoleval lepingul kinnitab nimetatud hinnakirjaga tutvumist. Nimetatud lisamaksed kohustub Rentnik teostama hiljemalt seitsme (7) pangapäeva jooksul vastava arve väljastamisest Forwardspace poolt. 
 • Rent ja lisamaksed tuleb teostada sularahas või ülekandega Forwardspace arveldusarvele: 

  Saaja: Forwardspace MTÜ 
  Arve nr.: EE022200221065619545 
  Pank: Swedbank 
  SWIFT: HABAEE2X 

Forwardspace kohustused ja õigused.

Käesoleva lepingu täitmiseks on Forwardspace kohustatud:
 • Tagama, et teised Koostöötamiskeskust kasutavad rentnikud ei häiri ega takista Rentniku poolt Koostöötamiskeskuse lepingujärgset kasutamist. 
 • Osutama Koostöötamiskeskuse teenuseid vastavalt Forwardspace poolt avalikult (Forwardspace veebilehel jm) välja reklaamitule ja hinnakirjale. 
 • Mitte sekkuma Rentniku tegevusse Töökoha kasutamisel välja arvatud lepingutingimuste täitmise kontrolli ning Rentniku poolt lepingutingimuste rikkumise korral. 
Käesoleva lepingu täitmisel on Forwardspace’l järgnevad õigused:
 • Õigus saada tasu (renti) Töökoha kasutamise eest, samuti tasu Rentniku poolt tarbitud lisateenuste eest vastavalt Kööstöötamiskeskuse hinnakirjale ja tingimustele. 
 • Teostada kontrolli Rentniku poolt käesoleva lepingu tingimuste täitmise üle vastavalt lepingus sätestatule.  
 • Õigus piirata Rentniku poolt tasuta teenuste kasutamise mahtu (nt. printimine või koopiate tegemine suurtes mahtudes) kui see ületab mõistliku kasutuse mahu proportsioonis Töökoha rendi tähtajaga ja tingimustega. 
 • Muud õigused, mis tulenevad käesolevas lepingus ning kehtivas seadusandluses sätestatust ja vastavad käesoleva lepingu eesmärkidele, sisule ja mõttele. 

Rentniku kohustused ja õigused.

Käesoleva lepingu täitmiseks on Rentnik kohustatud:
 • Kasutama Töökohta ja Koostöötamiskeskuse muid ruume ja varasid täpses vastavuses käesoleva lepingu ja kodukorra tingimustele, heaperemehelikult, hoolikalt ja vastavalt nende kasutamise eesmärkidele, tagades vara säilimise ja korrashoiu (välja arvatud Rentnikust sõltumatud tehnilised vms. rikked). Rentnik kohustub Koostöötamiskeskuses viibides järgima kehtiva seadusandluse nõudeid ning ühiskonnas üldtunnustatud moraali- ja eetikareegleid. 
 • Järgima Forwardspace kodukorda (edaspidi lepingu tekstis nimetatud „Kodukord“) ja Rentnik kinnitab, et on enne lepingu allkirjastamist kodukorraga tutvunud. Kodukorda, mis on Rentnikule ja teistele Koostöötamiskeskuse kasutajatele ja külastajatele avalikult kättesaadav, loetakse käesoleva lepingu lahutamatuks osaks. 
 • Mitte häirima teisi Koostöötamiskeskuse rentnikke, sealhulgas tegema telefoni- ja arvuti vahenduse häälkõnesid ainult Koostöötamiskeskuse ruumides 02 ja 04. Rentnikul on keelatud teiste rentnike loata kasutada teiste rentnike Koostöötamiskeskuses asuvat vara või töökohtasid. 
 • Tasuma rendimakseid ning tarbitud lisateenuste makseid vastavalt käesolevale lepingule ja Forwardspace hinnakirjale. 
 • Välistama Koostöötamiskeskuse võtme/võtmekaardi sattumise kolmandate isikute valdusesse-kasutusse. Rentnik vastutab kolmandate isikute, kelle sisenemine Koostöökeskusesse võimaldati Rentniku poolt, eest, sealhulgas nende isikute poolt Forwardspace’le või Koostöötamiskeskuse teistele rentnikele tekitatud kahjude eest täies ulatuses. 
 • Mitte kasutama Töökohta, Koostöötamiskeskuse muid ruume ja/või vahendeid ebaseaduslikuks tegevuseks, ebaseaduslikuks majandustegevuseks sh. mitte kasutama Koostöökeskuses asuvat arvutivõrku ja internetiühendusi ebaseaduslikeks tegevusteks (autoriõiguste rikkumised, häkkimine, torrent’ide kasutamine, illegaalse tarkvara allalaadimine, jms.)samuti kõrge turvariskiga veebilehtede (erootilised ja pornograafilised jms.) ning süvaveebi (deep web, invisible net, the underweb, hidden web) külastamiseks. Muu hulgas on keelatud Koostöötamiskeskuses suitsetamine, alkoholi ja narkootikumide tarbimine, Koostöötamiskeskuses viibimine alkoholi- või narkojoobes. Alkoholi tarbimine võib toimuda ainult Forwardspace’ga kirjalikult kooskõlastatult, Koostöökeskuse ruumides toimuvatel üritustel. 
 • Registreerima Forwardspace juures Rentniku poolt Koostöökeskuse ruumidesse kutsutud kolmandad isikud. 
Käesoleva lepingu täitmisel on Rentnikul järgmised õigused:
 • Kasutada Töökohta ja Koostöökeskuse teenuseid oma ettevõtluse eesmärgil vastavalt Kodukorrale ja Koostöökeskuse poolt avaldatud põhimõtetele ning hinnakirjale. 
 • Rendilepingu kehtivuse ajaks registreerida Koostöötamiskeskuse aadressile oma ettevõtte, informeerides sellest eelnevalt Forwardspace. 
 • Rendilepingu kehtivuse ajal kasutada Koostöökeskuse aadressi oma postiaadressina v.a. kirjavahetuse jaoks Forwardspace’ga. 
 • Muud õigused, mis tulenevad käesolevas lepingus ning kehtivas seadusandluses sätestatust ja vastavad käesoleva lepingu eesmärkidele, sisule ja mõttele. 

Kontroll lepingu täitmise üle. Videovalve. Isikuandmete töötlemine.

 • Forwardspace on Rentnik’ku informeerinud, et Koostöötamiskeskuses on avalikes ruumides videovalve üldise julgeoleku, valve ja korra tagamiseks. Eelnimetatud eesmärkide tagamiseks toimub videovalve seadmetega Koostöötamiskesksuses toimuva pidev salvestamine. Nimetatud salvestusi võib Forwardspace kasutada ainult üldise julgeoleku, valve ja korra tagamiseks, samuti rentnike vara valvamiseks, sealhulgas võimaldada videomaterjalidega tutvuda volitatud turvateenistuse ettevõttel ning politseil. Videomaterjale säilitatakse vaid mõistliku aja jooksul nende eesmärkide tagamisel. Forwardspace kohustub välistama videomaterjalide põhjendamatu sattumise avalikkuse ette välja arvatud juhul kui see on vajalik turvafirma või politseiga kooskõlastatult eeltoodud eesmärkide täitmiseks. 
 • Forwardspace’l on õigus kontrollida Rentniku poolt käesoleva lepingu nõuetekohast täitmist, sealhulgas Rentniku internetikasutust. 
 • Forwardspace on Rentnikku informeerinud, et aeg-ajalt fotografeeritakse Koostöötamiskeskuses toimuvat või tehakse Koostöötamiskeskuse tutvustamiseks ja promomiseks videosid millel muu hulgas võib olla ära tuntav Rentnik’u isik. Rentnik annab käesolevaga tingimustetu nõusoleku avaldada sellist foto- ja/või videomaterjali Forwardspace veebilehel ja/või reklaammaterjalides, samuti sotsiaalmeedias ja muudes Forwardspace tutvustavates turunduskanalites nii käesoleva lepingu kehtivuse ajal kui peale lepingu kehtivuse lõppemist. 

Lepingu kehtivus.

 • Leping jõustub selle allakirjutamise momendist ning kehtib lepingus sätestatud kuupäevani. Lepingu kehtivuse lõppemine ei vabasta lepingu poolt kohustuste täitmisest mis tekkisid lepingu kehtivuse ajal. Juhul kui üks lepingupool ei teavita teist lepingupoolt kirjalikult üks nädal enne lepingu kehtivuse lõppemist lepingu kehtivuse lõpetamise soovist loetakse lepingu kehtivus samadel tingimustel pikenenud täiendavaks tähtajaks, mis on ajaliselt sama pikk kui esialgne tähtaeg. Analoogne tähtaja pikenemise tsükkel toimub korduvalt kuni lepingu kehtivuse lõpetamise soovi teatise esitamiseni ühe poole poolt. 
 • Forwardspace’l on õigus lepingu kehtivus ühepoolselt erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule e-postile või tekstisõnumiga Rentniku mobiiltelefonile 24 tundi enne lepingu erakorralise ülesütlemise tähtaega juhul kui Rentnik rikub käesoleva lepingu tingimusi. Juhul kui Rentnik lõpetab lepingutingimuste rikkumise ning heastab Forwardspace’le või teis(-t)ele Rentnikele rikkumisega tekitatud kahju nimetatud tähtaja jooksul, loetakse leping kehtivaks kuni lepingus märgitud tähtajani. 
 • Lepingu kehtivuse ühepoolsel erakorralisel ülesütlemisel, kui see oli tingitud Rentniku poolt lepingutingimuste rikkumisest, ei ole Forwardspace kohustatud tagastama Rentniku poolt makstud tasusid, ettemakse vms. makseid. 

Sanktsioonid.

 • Juhul kui Rentnik, rikkudes lepingu tingimusi sh. kodukorda, tekitab Forwardspace’le või teistele rentnikele kahju, on Rentnik kohustatud nimetatud kahju hüvitama kahju saanule hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul arvates kahjunõude kättesaamisest. Nimetatud kohustus on Rentnikul ka Rentniku poolt Koostöötamiskeskusse kutsutud kolmandate isikute poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. 
 • Forwardspace’l on õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi summas ükssada eurot (100.- EUR) iga lepingutingimuse või Forwardspace rikkumise juhtumi eest lisaks tekitatud kahjude hüvitamisele. Nimetatud summas leppetrahvi on Forwardspace’l õigus Rentnikult nõuda ka iga Forwardspace seadusliku nõude, mis puudutab lepingutingimuste või kodukorra rikkumise kõrvaldamist, täitmatajätmise eest, sealhulgas ka iga korduva nõude eest kui varasemat nõuet ei ole korrektselt täidetud. 
 • Juhul kui Forwardspace kasutab ebaseaduslikult Rentniku ärisaladusi, mis said teatavaks Rentniku tegevuse (sh. internetikasutuse) lepingu tingimustele vastavuse kontrollimisel või muul suhtlusel Rentnikuga, on Forwardspace kohustatud hüvitama Rentnikule kõik sellega tekkinud kahju. 
 • Juhul kui Rentnik kaotab või kahjustab Forwardspace poolt antud Koostöötamiskeskuse võtme/võtmekaardi, on Rentnik kohustatud hüvitama Forwardspace’le uue võtme/võtmekaardi tegemise eest kümme eurot (10.- EUR). 
 • Juhul kui Rentnik viivitab rendi või muude käesolevast lepingust tulenevate maksete tasumisega on Forwardspace’l õigus nõuda viivist null koma viis protsenti (0,5%) viivitatud summalt iga maksega viivitatud päeva kohta.  
 • Juhul kui Rentnik viivitab korrastatud Töökoha vabastamisega/üleandmisega Forwardspace’le lepingu kehtivuse lõppemisel või erakorralisel ülesütlemisel samuti võtme/võtmekaardi üleandmisel on Forwardspace’l õigus nõuda leppetrahvi sada eurot (100.EUR) iga vabastamisega/üleandmisega viivitatud päeva kohta.  

Pooltevahelised teated.

 • Forwardspace teated Rentnikule loetakse kätte antuks kui need on saadetud tähitud postiga postiasutuse kaudu Rentniku postiaadressile või saadetud e-posti aadressile, mis on fikseeritud käesoleva lepingu kontaktandmetes.  
 • Rentniku teated Forwardspace’le loetakse kätte antuks kui on saadetud tähitud postiga postiasutuse kaudu Forwardspace postiaadressile või saadetud e-posti aadressile, mis on fikseeritud käesoleva lepingu kontaktandmetes.  
 • Elektronposti teade loetakse võrdsustatuks kirjaliku teatisega. 
 • Kirjaliku teatega võrdseks ja kätte toimetatuks loetakse ka Pooltevahelised teated, mis on saadetud tekstisõnumiga ühe poole mobiiltelefonilt, mis on fikseeritud käesoleva lepingu kontaktandmetes teise poole mobiiltelefonile mis on fikseeritud käesoleva lepingu kontaktandmetes. 

Lõppsätted.

 • Käesoleva lepingu allakirjutamisega ei vormistata Rentniku liikmelisust Forwardspace liikmena. Forwardspace liikmelisuse vormistamine on võimalik ainult vastavuses Mittetulundusühingute Seaduse §13 sätestatule. 
 • Kõik küsimused, mis ei ole reguleeritud käesoleva lepinguga lahendatakse Poolte kokkuleppel.  
 • Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus kostja asukohajärgses kohtus lähtudes Eesti Vabariigi seadusandlusest. 

 • Käesolev leping on alla kirjutatud kahes identses eksemplaris, kummalegi Poolele üks eksemplar. Leping on kirjutatud seitsmel (7) lehel. Pooled kirjutavad alla lepingu igale leheküljele (v.a. juhul kui leping allkirjastatakse digitaalselt).